Immunochemical techniques for multianalyte analysis of chemical residues in food and the environment: A review

Yong Fang Li, Yuan Ming Sun, Hong Tao Lei, Hong Wang, Yu Dong Shen, Jin Yi Yang, Zhen Lin Xu, Ross C. Beier, Shirley Gee, Bruce D. Hammock, Zhanhui Wang, Xiulan Sun

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

69 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Immunochemical techniques for multianalyte analysis of chemical residues in food and the environment: A review'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds