Author Correction: Liriodendron genome sheds light on angiosperm phylogeny and species–pair differentiation (Nature Plants, (2019), 5, 1, (18-25), 10.1038/s41477-018-0323-6)

Jinhui Chen, Zhaodong Hao, Xuanmin Guang, Chenxi Zhao, Pengkai Wang, Liangjiao Xue, Qihui Zhu, Linfeng Yang, Yu Sheng, Yanwei Zhou, Haibin Xu, Hongqing Xie, Xiaofei Long, Jin Zhang, Zhangrong Wang, Mingming Shi, Ye Lu, Siqin Liu, Lanhua Guan, Qianhua ZhuLiming Yang, Song Ge, Tielong Cheng, Thomas Laux, Qiang Gao, Ye Peng, Na Liu, Sihai Yang, Jisen Shi

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Author Correction: Liriodendron genome sheds light on angiosperm phylogeny and species–pair differentiation (Nature Plants, (2019), 5, 1, (18-25), 10.1038/s41477-018-0323-6)'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology